pageHeader

ประกาศ!!! ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2559 โดยมีค่าขึ้นทะเบียนดังนี้

รหัสนักศึกษา 50-54     ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   1,000    บาท
รหัสนักศึกษา 55          ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต   2,000    บาท
                                  ค่าเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 1,000 บาท รวม 3,000 บาท
นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ดังนี้