pageHeader

ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558
ฝึกซ้อมย่อยวันอาทิตที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 8.00-12.00น.  ณ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น
ซ้อมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 8.00-12.30น.  ณ  หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9