pageHeader

เกี่ยวกับงานศิษย์เก่า

          งานศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ดูแล ประสานงาน และแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์เก่าของสถาบัน
          โดยศิษย์เก่าของสถาบันฯ รุ่นแรก ได้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ในปี 2552 และระดับปริญญาตรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ในปี 2553
          และนอกเหนือจากงานศิษย์เก่า ที่ทำหน้าที่ดูแล ประสานงานศิษย์เก่าแล้วนั้น ยังมีคณะบุคคล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสถาบันฯ ก่อตั้ง “ชมรมศิษย์เก่า” ขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการทำหน้าที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ศิษย์เก่าทุก ๆ รุ่นให้มีความผูกพันที่เหนียวแน่นกันตลอดไป