pageHeader

สิทธิพิเศษบัตรศิษย์เก่า

          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดทำบัตรศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นสิทธิพิเศษให้แก่ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ในการนำไปใช้เป็นส่วนลดร้านค้า และบริการ  ซึ่งมีสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุน และให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตรศิษย์เก่า ดังนี้

1. ส่วนลดในการสมัครหลักสูตร หรือเข้าอบรม เป็นจำนวน 10 - 30% ต่อหลักสูตรหรือการอบรม

2. ส่วนลดค่าธรรมเนียม(ภาคเรียนแรก) ในการสมัครเรียนระดับปริญญาโท

3. อนุญาตให้ศิษย์เก่าผู้ถือบัตรสามารถเข้าใช้งาน ยืม/คืน โดยมีระยะเวลาในการยืม 7 วัน จำนวนชิ้นในการยืมไม่เกิน 5 ชิ้นต่อครั้ง อัตราค่าปรับสูงสุด 50 บาทต่อวัน