โปรดอ่านรายละเอียดในการรับสมัครให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
 
หลักสูตรที่เลือกสมัคร อันดับที่ 1
 
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) นาย น.ส. นาง นามสกุล
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) First Name Last Name
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ยืนยันเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เกิดวันที่ เดือน  พ.ศ.
ภูมิลำเนา เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย
จำนวนพี่น้องทั้งหมด คน จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ คน รายได้ครอบครัว บาท/ปี
 

ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวกในระหว่างการสมัคร

เลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน/อื่นๆ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ  โทรสาร
e-mail (กรุณากรอกอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้ในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
 
ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล (บิดา)  เบอร์โทร  E-Mai:
ชื่อ-สกุล (มารดา)  เบอร์โทร  E-Mail:
 

ข้อมูลทางการศึกษา (กำลังศึกษา/จบการศึกษา)

กำลังศึกษา/จบการศึกษา ป.ตรี ป.โท อื่นๆ(โปรดระบุ)
สาขาวิชาหรือโปรแกรมที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ชื่อสถานศึกษา
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
 
ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) TOEFL ได้คะแนน
  IELTS ได้คะแนน
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
     
1. การวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ท่านได้ประกาศนียบัตรการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1 N2 N3 N4 N5
2. ในกรณีที่ยังไม่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ท่านประเมินความรู้หรือทักษะภาษาญี่ปุ่นของท่านในระดับใด
N1 N2 N3 N4 N5 ไม่มี
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
     
 
ทุนการศึกษา (ผู้สมัครสอบตรงทุกคนมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาโดยเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75)   ไม่ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา   ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา (กรุณากรอกข้อความด้านล่างให้ครบถ้วน)
 

สำหรับผู้ต้องการสอบชิงทุนการศึกษา

1) ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อายุ อาชีพ ที่อยู่
หมายเหตุ ถ้ามีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน กรุณาคลิกที่ปุ่ม
 
2) เพราะเหตุใดจึงเลือกเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และต้องการขอรับทุนการศึกษา
 
ข้อมูลสถานที่ทำงาน (สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว)
อายุการทำงานจากอดีต – ปัจจุบัน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน  ชื่อองค์กรที่ทำงานปัจจุบัน
เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์  โทรสาร เว็บไซต์
คำอธิบาย กรุณาตอบคำถามโดยอธิบายงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เหตุใดจึงต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
และท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานปัจจุบันอย่างไร หรือมีแผนการในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาอย่างไร


ท่านรู้จักสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. สถาบันฯ ไปแนะแนว / ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
2. จากบูธประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดอุดมศึกษา / งานมหกรรมการศึกษาต่างๆ
3. เคยเข้าค่าย กับทางสถาบันฯ ระบุ ค่าย
4. รุ่นพี่แนะนำ
5. เพื่อนแนะนำ
6. ผู้ปกครอง / ญาติ แนะนำ
7. อาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่โรงเรียน แนะนำ
8. คลื่นวิทยุ
9. หนังสือพิมพ์
10. เว็บไซต์ Dek-d.com
11. เว็บไซต์ Eduzones.com
12. เว็บไซต์ Admissionpremium.com
13. เว็บไซต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (www.tni.ac.th)
14. Facebook Fanpage ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
15. Fanpage ThaiNichi
16. อื่นๆ ระบุ
 
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูล และตรวจสอบใบสมัครให้ปรากฏข้อมูลชัดเจนและสมบูรณ์ การสมัครทาง online จะไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาให้ครบถ้วน