ปริญญาตรี

 

ค่าเล่าเรียนปริญญาตรีตลอดหลักสูตร


คณะ/สาขา เทอมที่ 1 เทอมที่ 2

ค่าใช้จ่ายรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 52,350 43,550 344,050 .pdf
-สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) 52,350 48,950 340,550 .pdf
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 50,550 45,200 337,400 .pdf
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 52,350 48,950 338,600 .pdf
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 50,550 47,150 348,350 .pdf
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 48,450 41,450 322,250 .pdf
-สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 54,000 47,300 332,000 .pdf
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 48,450 41,450 318,650 .pdf
-สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 48,450 39,650 324,500 .pdf
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) 44,700 39,650 309,350 .pdf
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 45,750 38,750 300,700 .pdf
-สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 46,050 41,000 312,850 .pdf
-สาขาการบัญชี (AC) 44,700 37,700 312,350 .pdf
-สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 44,700 39,650 308,950 .pdf
-สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 44,700 45,050 312,800 .pdf
-สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) 44,700 37,700 300,700 .pdf

**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงสถานศึกษา ยังไม่ได้รวมค่าเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่าชุดพิธีการและชุดปฏิบัติการ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message