เลือกคณะ/สาขาที่เหมาะกับคุณ

คณะและหลักสูตร

 

     
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี
- สาขาวิศวกรรมยานยานต์ (AE) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) - สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต(MI)
- สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) - สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) - สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) - สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) - สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน - สาขาการบัญชี (AC)
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)   - สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
    - สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท - สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) -สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)
     
    เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
   
     
    หลักสูตรปริญญาโท
    - สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM)
   

- สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์-

สำหรับผู้ประกอบการ (SME)

    - สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)
 
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message