ข่าวและประกาศ
ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบตรงและสอบชิงทุน

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ฉบับที่  025/2560

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา

  

> รายละเอียดประกาศ

 
> กรอกใบสมัคร

> ดาวน์โหลดใบสมัคร

> กรอกใบสมัครแบบเทียบโอน

> พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

> แจ้งแก้ไขใบสมัคร

> พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ รายการ
3 ก.ค. –  30 พ.ย. 2560

เปิดรับสมัครด้วยตนเองและรับสมัครทางไปรษณีย์

8 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

16 - 17 ธ.ค. 2560

สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 16.30 น.

16 ธ.ค. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบวิชาคณิตฯ, ฟิสิกส์, ภาษอังกฤษ

16 ธ.ค. 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบวิชาคณิตฯ, พื้นฐาน IT, ภาษาอังกฤษ

17 ธ.ค. 2560 คณะบริหารธุรกิจ สอบวิชาคณิตฯ, สังคม, ภาษาอังกฤษ

28 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

6 ม.ค. 2561

สอบสัมภาษณ์

15 ม.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับทุน (ดูรายละเอียดทุน)

15 ม.ค. - 15 ก.พ. 2561

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าวิชาปรับพื้นฐานและวิชาเตรียมความพร้อม
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับทุนไม่ต้องชำระ)

4 ก.พ. 2561

ขี้นทะเบียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

4 มี.ค. 2561

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแบบเทียบโอนหน่วยกิต

7 - 9 มี.ค. 2561

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

7 มี.ค. 2561 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

8 มี.ค. 2561 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 มี.ค. 2561 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

26 มี.ค. - 18 พ.ค. 2561

เรียนวิชาปรับพื้นฐานและวิชาเตรียมความพร้อม

> ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษา หรือโทร 02-763-2601 ถึง 2605

Posted: 31-05-2560, Views: 19,010


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ