แนะนำสถาบัน
 
ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

นายกสภาสถาบัน
Chairman

Dr. Supong Chayutsahakij
Vice Chairman of The Executive Board Bangkok Expressway and Metro Public Co., Ltd.
D.B.A. (Management) Phranakhon Rajabhat University, Thailand

 

 
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
อุปนายกสภาสถาบัน
Vice Chairman of TNI Council
 
Assoc.Prof.Dr. Sucharit Koontanakulvong
President  of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
D.Eng. (Agricultural Engineering) Kyoto University, Japan
 
 
 
รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

Assoc.Prof.Dr. Virach Aphimeteetamrong
Chairman of Dr. Virach and Associates Public Accounting Firm
Ph.D. (Finance), University of Illinois, USA

 
 
ดร.ดําริ สุโขธนัง

ดร.ดําริ สุโขธนัง

กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

Dr. Damri Sukhothanang
Former Permanent Secretariat, Ministry of Industry
Ph.D. (Ceramic Engineering) University of Missouri at Rolla, USA

 
นายถาวร ชลัษเฐียร
กรรมการสภาสถาบัน
Board Member
 
Mr. Thavorn Chalassathien 
Director of Administration Denso International (THAILAND) Co., Ltd. 
Ind.Edu. (Mechanical Technology) Rajamangala University of Technology Krungthep
 
 
นายธีติธร  จุลละพราหมณ์

นายธีติธร จุลละพราหมณ์

กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

Mr.Teetitorn Chullapram
Managing Director of the I-Tech Systems Co., Ltd.
B.Eng. (Electronics) Chulalongkorn University

 
นายธีติธร  จุลละพราหมณ์

 รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม

กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

 
Assoc.Prof. Pranee Jongsutjarittam                                                    
Former Vice Dean of Research and Academic Services Department, Kasetsart University
M.I.A. (Japanese Literature) Tsukuba University, Japan
 
รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งอธิการบดี
Board Member and TNI President
 
Assoc.Prof.Dr. Bandhit Rojarayanont
President of Thai-Nichi Institute of Technology (TNI)
D.Eng. (Electrical and Electronics Engineering)                            
Tokyo Institute of Technology, Japan                                                        
 
 
นายจิระพันธ์ อุลปาทร
กรรมการสภาสถาบัน
Board Member
 
Mr. Chirapan Oulapathorn                                                                
President of the Sumipol Corporation Ltd.
Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 
   
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
กรรมการสภาสถาบัน
Board Member
 
Dr. Surapan  Meknavin 
Executive Director of Technology Promotion Association
(Thailand-Japan)
Managing Director of the Guru Square Co.,Ltd.
   
รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

 
Assoc.Prof.Dr. Mangkorn  Rodprapakorn
Executive Director of Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
Ph.D. (Genetic Resources Technology) Kyushu University, Japan.
 
   
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
กรรมการสภาสถาบัน
Board Member
 
 
Dr.Sumate Yamnoon
 
   

รศ. พิชิต ลำยอง
กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

Assoc.Prof. Pichit  Lumyong
วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
กรรมการสภาสถาบัน
Board Member

 Dr. Krissanapong Kirtikara
Adviser to the University, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
Ph.D. (Electrical Engineering) University of Glasgow, UK
 
 
 
 
นายชาติชาญ  โพธิ์พาด
รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล

กรรมการสภาสถาบัน

 
Assoc.Prof. Pornanong Budsaratragoon 
DBA. (Finance), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA. (MIS), University of Dallas
B.A. (การจัดการเชิงปริมาณ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
นายชาติชาญ  โพธิ์พาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รังสรรค์  เลิศในสัตย์ 
กรรมการสภาสถาบัน (ผู้แทนคณาจารย์)
 
 
Asst.Prof. Rungsun Lertnaisat 
MBA (Marketing), Kyoto University, Japan
 
 
 
 
นายชาติชาญ  โพธิ์พาด
นายชาติชาญ โพธิ์พาด
เลขานุการสภาสถาบัน
Secretary
 
Mr. Chartchan Phodhiphad 
Director of Office of the President
M.Sc. (Human Resource and Organization Development), NIDA
 
 
Send Us a Message