แนะนำสถาบัน
 
ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
อธิการบดี
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan

รศ.ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Ph.D. (Industrial Engineering and Management), Asian Institute of Technology, Thailand

อาจารย์พรอนงค์	นิยมค้า

อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และจัดหาทุน
M.Econ. (Economics), Hitotsubashi University, Japan

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Ph.D. (Electronics), INSA Touluse, France

ศ.ดร. สุระ เลขะกุล

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D. (Electrical and Communications Engineering), Tohoku University, Japan

อาจารย์รังสรรค์	เลิศในสัตย์

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
MBA (Marketing), Kyoto University, Japan

รศ.ดร.เพ็ญแข	ประจนปัจจนึก

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
Ph.D.(Japanese Language and Culture), Osaka University of Foreign Studies, Japan

อาจารย์ชาติชาญ โพธิ์พาด

อาจารย์ชาติชาญ โพธิ์พาด
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 คุณสุวรรณภา	เรืองศิลป์กลการ

คุณสุวรรณภา เรืองศิลป์กลการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รบ. (รัฐประศาสนศาสตร์การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ณรงค์	อนันควานิช

อาจารย์ณรงค์ อนันควานิช
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
MS. (Mechanical Engineering), University of Florida, U.S.A.

อ.สุรวัชร  ยิ่งสวัสดิ์

อาจารย์สุรวัชร ยิ่งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศศ.ม (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสุภาพร  เหมพงศ์โสภา
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และจัดหาทุน
ศม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Send Us a Message