แนะนำสถาบัน

 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวคิดการผลิตแบบญี่ปุ่นโดยเน้นหลักการ 3T1S ที่ประกอบด้วย TPS TPM TQM และ Shindan.

 

(ห้องปฏิบัติการ Monozukuri)

Send Us a Message