แนะนำสถาบัน

 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมตามแนวคิดการผลิตแบบญี่ปุ่นโดยเน้นหลักการ 3T1S ที่ประกอบด้วย TPS TPM TQM และ Shindan.

 

(ห้องปฏิบัติการ TBS)

TNI NEWS / ข่าวสาร
ALL NEWS
STAY CONTACT WITH US