ร่วมงานกับเรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านจัดตารางสอนและตารางสอบ

2. ดูแลรับผิดชอบการใช้ห้องเรียนและห้องสอบ

3. ประสานงานกับอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านอุดมศึกษา บริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 

3. หากมีประสบการณ์ในงานการเรียนการสอน และระบบบริการการศึกษา Vision Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรม MS-Office และใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

5. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม มีความอดทน และมีทักษะในการจัดทำเอกสาร รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6.  สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้


ดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมที่ : >>Job Vacancy
Send Us a Message