โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น และพักกับโฮมสเตย์ที่สถาบันสอนภาษา Sendagaya Japanese Institute เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประมาณวันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 (ประมาณ 1 เดือน)

รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชั้นปี

...เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561...

     

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ พร้อมผลการเรียน (Transcript) และสำเนาพาสปอร์ต
มาที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร.02-763-2780, 2781, 2782

Send Us a Message