โครงการแลกเปลี่ยน

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและค่าใช้จ่าย

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร TNI Exchange Program

(ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาพาสปอร์ต ผลการเรียน และผลสอบวัดระดับทางภาษา (สามารถแนบผลสอบของ TNI ได้))

ส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โทร 02-763-2780, 02-763-2781

Send Us a Message