โครงการแลกเปลี่ยน

yesนักศึกษาสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด และเอกสารการสมัครได้ดังนี้

1. MEXT Scholarship Information

2. Check List

3. Application Form for MEXT Scholarship

4. Field of Study and Research Plan

5. Information for Advisor at Shiga University

6. TNI Exchange Program Application Form

ติดต่อและสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2 โทร 02-763-2780 02-763-2781

Send Us a Message