ข่าวสัมมนา
สัมมนา นวัตกรรม กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สัมมนา นวัตกรรม กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
โดย ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


 

และนำเสนอ"ผลการสำรวจความคิดเห็นและความต้องของธุรกิจอุตสาหกรรมไทยต่อการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรม" โดย ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

ผลสรุปจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.8) มีงบประมาณในการทำการวิจัยสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.3) มีจำนวนพนักงานในหน่วยงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 4-8 คน  โดยผู้ประกอบการที่มีการลงทุนงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนานั้น มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องการลดต้นทุนการผลิต, พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากผลสรุปของการสำรวจในคร้งนี้จะเห็นได้ว่า 

- ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เริ่มเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคตมากขึ้น แต่เงินงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยยังมีไม่มาก ยกเว้นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนมาก   

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนมากขึ้น เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนๆ  และต้องการให้ภาครัฐลดขั้นตอนการสนับสนุนที่มีความซับซ้อนให้น้อยลง เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนที่ง่ายขึ้น

-  ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ยังเน้นการใช้งบประมาณวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิต  และการลดต้นทุนเป็นหลัก  ยังไม่ถึงขั้นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ (อาจจะเพราะว่า จำเป็น ต้องลดต้นทุนเพื่อการแข่งขัน และ เป็นไปตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ)

-  เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญภายในได้เพิ่มขึ้น  แต่ยังต้องการให้บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้และให้ทัดเทียมกับการถ่ายทอดภายในประเทศญี่ปุ่น

       ที่มา: ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (TNI)

Posted: 30-08-2559, Views: 78


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message