ข่าวสัมมนา
ภาพงานเสวนา บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับทิศทางวัฒนธรรมไทย

“บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับทิศทางวัฒนธรรมไทย”

 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สมาคมองค์กรศิลปินไทย    แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว(โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์) สภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว  ชมรมผู้นำชุมชนเขตลาดพร้าว ได้จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับทิศทางวัฒนธรรมไทย”
 

             ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนา    อ.สุรวัชร ยิ่งสวัสดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติและนายกสมาคมองค์กรศิลปินไทย , ครูสดใส รุ่งโพธิ์ทอง  และศิลปินแขนงต่าง ๆ  คณะครู อาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม  
  

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน คือ

          1. ปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และโน้มนำพระราชดำรัส ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10  มาเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน
          2.กฎหมายที่บังคับใช้  ผู้ที่ออกกฎหมาย  ผู้ใช้นโยบาย ผู้ควบคุมนโยบาย ผู้ประเมินผล จะต้องได้ผู้ที่รู้จริงและทำจริง ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินงาน 
          3.การวางแผน/การจัดกระบวนการเรียนการสอน สามารถสอดแทรกไว้ในได้ทุกวิชา  รวมถึงสร้างความเข้าใจและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน
          4.บุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในเชิงลึก
          5.งบประมาณ ที่มีเพียงพอ
          6.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพราะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมแรกในชีวิตของทุกคน
          7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

Posted: 12-10-2560, Views: 41


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message