ข่าวอื่นๆ
อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชม TNI

          อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI)

คณะผู้เยี่ยมชม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

   1. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ    อธิการบดี 
   2. ดร.สันทนีย์ ผาสุข                           รองอธิการบดี
   3. ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค                       รองอธิการบดี
   4. รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย                  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
   5. ผศ.ดร. สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์               คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   6. อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ                        หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   7. นายอัครพร บุนนาค                        ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
   8. ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์                  ผู้ช่วยอธิการบดี 

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
    1. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ               ผู้อำนวยการ
    2. นายสุรัตน์ จั่นแย้ม                        ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

          โดยมีนายกสภาสถาบันฯ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร TNI ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 

  

 

 

Posted: 25-09-2560, Views: 65


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message