การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจ มุ่งผลิต บัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการปรับปรุงเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยผสมผสานการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือการ จัดการสไตล์ญี่ปุ่น แบบโมโนซุคุริ หรือ “คิดเป็น ทำเป็น” ด้วยการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร จัดการระบบงานต่างๆในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Business Administration (Management of Technology and Innovation)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.B.A. (Management of Technology and Innovation)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. ด้านวางแผนและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ
 2. ด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
 3. ด้านการพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต การบริการ และพัฒนาศักยภาพองค์กร
 4. ด้านการจัดการกระบวนการผลิตและการปรับปรุงต้นทุน เพิ่มความสามารถทำกำไร
 5. ด้านพัฒนาธุรกิจและวางแผนธุรกิจนวัตกรรม
 6. นวัตกรสนับสนุน
 7. ผู้ประกอบการ
 8. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 127 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 31 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการอุตสาหกรรม - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 26 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา