บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล : CD)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program in Creative and Digital Marketing

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. สายการตลาด หรือ สายธุรกิจทั่วไป และทำงานการตลาด หรือสายบริหารทั่วไป
วิชาที่เรียน เช่น
  • การตลาดดิจิทัล
  • การตลาดและการพัฒนาการบริการสไตล์ญี่ปุ่น
  • การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • การตลาดคอนเทนต์
  • เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการตลาดดิจิทัล
  • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการตลาดบนฐานข้อมูล
จำนวนหน่วยกิตรวม 136 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 73 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เรียนอย่างมีความสุข ด้วยศาสตร์ของการตลาดเป็นวิชาที่ทันสมัย มีความใกล้ชิดจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน จึงทำให้เข้าใจง่าย การเรียนการสอนที่เน้นสถานการณ์จริง กรณีศึกษาจริง และปฏิบัติจริง
2. ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีของการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจ ด้วยแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ แบบไร้ขีดจำกัด ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ
3. ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
4. เป็นหลักสูตรการตลาดล้ำสมัย ผสมผสานระหว่างหลักการตลาดและการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ที่สร้างมูลค่าสำหรับธุรกิจ
5. การเรียนการสอนแบบใหม่ เน้นการเรียนการสอนมุ่งเน้น การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา และแบบ Project Based Learning เป็นสำคัญ และเสริมด้วยวิชาการตามหลักสากล สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และแก้ปัญหาได้จริงในการทำงาน
6. ได้เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น การดำเนินธุรกิจและการตลาดแบบญี่ปุ่นได้ที่เดียวในประเทศไทย
7. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด Mindset มีมุมมองการตลาดที่แปลกใหม่ และฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ด้วยคอนเซ็ปต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการสไตล์ญี่ปุ่น
8. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดทางการตลาดใหม่ ๆ และฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ พร้อมเสริมความแตกต่างด้วยแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสไตล์ญี่ปุ่น
9. หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติจากโครงงาน ประสบการณ์จริงและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำแหน่งงานทางด้านการตลาด เป็นตำแหน่งที่มีมากมายและมีอัตราการจ้างงานมากที่สุด
2. จากความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ ทำให้มีโอกาสได้ทำงานด้านการตลาดกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันฯและสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอย่างมากมาย ทำให้สามารถศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่น

คุณสมบัติ


1. ผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว และมีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด การขาย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร)