บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : MI)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. สายช่างทุกสาขา หรือทำงานสายโรงงาน ด้านการผลิต
วิชาที่เรียน เช่น
 • การจัดการเทคโนโลยี
 • ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเชิงปฏิบัติการ
 • การจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • การวินิจฉัยองค์กรฯ
 • การบำรุงรักษาทวีผลฯ
 • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 127 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 61 หน่วยกิต
เรียน 66 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรมีเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงในการบริหาร จัดการระบบการผลิตสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีสมรรถนะการนำความรู้ในสาขาไปประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นแบบ Monodzukuri ในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีทักษะในความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ของการพัฒนาธุรกิจการวิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนการจัดการโครงการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวินิจฉัยปัญหาขององค์กรในภาคธุรกิจได้อย่างดี ตลอดจนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
3. มีความรู้และทักษะในด้านระบบและเครื่องมือด้านการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่น เช่น
 • Toyota Production System (TPS)
 • Total Quality Management (TQM)
 • Total Productive Management (TPM)
 • Total Innovation Management (TIM)
 • การวินิจฉัยองค์การเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนธุรกิจ
 • การจัดการเทคโนโลยี
 • การวางผังระบบการผลิตและเทคโนโลยีอัตโนมัติ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจเชิงนวัตกรรม
 • การจัดการกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล
เป็นต้น
4. มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ หรือการทัศนศึกษาดูงานระหว่างประเทศ

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. สายงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ
(Efficiency for Business)
 • งานวางแผนและการควบคุมกระบวนการ
 • งานปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต
 • งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ
 • งานออกแบบระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ
2. สายงานด้านการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมสำหรับองค์กรธุรกิจ (High Value Added for Business)
 • งานวางแผนลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถทำกำไร
 • งานวางแผนพัฒนา วิเคราะห์ทางธุรกิจ
  (Business Development)
 • งานสนับสนุนด้านนวัตกรรมองค์กร
 • นักประกอบการภายในองค์กรธุรกิจรองรับอุตสาหกรรม 4.0

คุณสมบัติ


1. ทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
(ปวส.สายวิชาชีพด้านช่าง ด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร)