บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม : TH)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
Bachelor of Business Administration in Innovative Tourism and Hospitality

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. สาขาการท่องเที่ยว หรือใกล้เคียง (ผู้ที่จบปริญญาตรีก็สามารถเทียบโอนได้) ผู้ที่ทำงานในสาขาการท่องเที่ยว การบริการ หรือใกล้เคียง
วิชาที่เรียน เช่น
 • จัดการบริหารการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบต่างๆ
 • การบริการแบบญี่ปุ่น
จำนวนหน่วยกิตรวม 133 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 61 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการที่ศึกษาไปปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้อย่างสร้างสรรค์ในระดับสากล มีความชำนาญภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ประกอบอาชีพ เช่น
 • เจ้าหน้าที่วางแผนการท่องเที่ยว
 • ที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานท่องเที่ยว
 • นักการตลาด
 • เจ้าหน้าที่จัดงานอีเวนท์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบการ
และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ โดยผู้จบการศึกษา สามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น
 • ด้านผู้ประกอบการ
 • ด้านการมัคคุเทศก์
 • ด้านที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว
 • ด้านการประสานงานและวางแผนการท่องเที่ยว
 • ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติ


1. ทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม หรือการบริการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร)