บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม)

Bachelor of Business Administration (Innovative Tourism and Hospitality Management)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)

เหมาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
วิชาที่เรียน เช่น
  • การบริการสไตล์ญี่ปุ่น (โอะโมะเตะนาชิ)
  • การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • การวางแผนและการจัดโปรแกรมนำเที่ยวญี่ปุ่น
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยวและดิจิทัลแพลตฟอร์ม
  • ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ
  • การวางแผนและการจัดโปรแกรมนำเที่ยวสมัยใหม่
  • การจัดการโครงการท่องเที่ยว
จำนวนหน่วยกิตรวม 66 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ - หน่วยกิต
เรียน - หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
2. การเรียนการสอนที่ปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง
3. มีความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เช่น กรมการท่องเที่ยว โรงแรมแมริออท โรงแรมเชอราตัน และบริษัททัวรืชั้นนำของประเทศ

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. ด้านการประสานงานและวางแผนการท่องเที่ยว
2. ด้านที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว
3. ด้านการมัคคุเทศก์
4. ด้านผู้ประกอบการ/บริการ
5. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติ


1. ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
2. มีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
เรียนออนไลน์