วิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ เป็นหลักสูตรที่หลักสูตรมุ่งสร้างองค์ความรู้ภายใต้ 3M ได้แก่ Manufacturing / Management / Mechatronics ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้พร้อมทักษะวิชาชีพที่สำคัญ ได้แก่ 1. มีความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานด้านวิศวกรรมการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นวิศวกร เริ่มต้นตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต จนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามข้อกำหนด 2. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาระบบการผลิตที่มีความเชื่อมโยงด้วยเทคนิคการลดความสูญเสียแบบลีน การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์เพื่อให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอัตโนมัติแบบลีนและการบูรณาการระบบ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Lean Automation and System Integration Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Lean Automation and System Integration Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (SI Engineer)
  2. วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer)
  3. เจ้าของกิจการด้านนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ (New Enterprise)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 141 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 50 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 38 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมการผลิต 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา