TNI LOGO

graduate program

Thai-Nichi Institute of Technology


เอกสารประกอบการรับสมัคร


1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าภาคหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงานว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5. สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOFEL TOEIC IELTS CU-TEP TUGET อายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
6. สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับมากกว่า N3 หรือเทียบเท่าสำหรับสาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)
หมายเหตุ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยที่ไม่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมายื่น หรือ ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนดนั้นทางสถาบันจะดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ทางสถาบันเปิดให้และต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยเกณฑ์ขั้นต่ำของผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมีดังนี้

  • TOFEL (Paper) ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 500 คะแนน
  • TOFEL (CBT) ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 173 คะแนน
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 600 คะแนน
  • IELT ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 5
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 60 คะแนน
  • TU-GET ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 60%