TNI LOGO

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน)

Master of Business Administration Program in
Lean Manufacturing System and Logistics Management (LMS)


Thai-Nichi Institute of Technology

Master of Business Administration Program in Lean Manufacturing System and Logistics Management (LMS)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมการวินิจฉัยธุรกิจขององค์การภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competence) และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0 แบบญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม สามารถวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนและดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิต
แบบลีนและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยและหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริบทที่เป็นพลวัตสูงได้

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. มีทักษะการมองภาพองค์การพัฒนา Soft Skills ของผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วย ศาสตร์นพลักษณ์(Enneagram)
2. รวมของการให้คำปรึกษาแนะนำแบบ Lean Manufacturing and Systems Integration Industry 4.0 เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งลีน
3. สร้างความสามารถผู้บริหารยุคใหม่สไตล์ Smart Monodzukuri ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อพัฒนาศัยภาพขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยเทคนิค

  • Smart TPS
  • Lean Automation & Robotic
  • Lean Logistic
  • Lean IoT
  • Shindan Innovation Technology for Business
  • LMS Software

4. การเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยหลักการ Coaching On the job Training จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
5. การบูรณการองค์ความรู้และทักษะในศาสตร์การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ด้วยการวินิจฉัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่องค์กรแห่งอนาคต
6. มีความสามารถการบริหารจัดการแนวคิดแบบญี่ปุ่น Japanese Style Manufacturing System Management

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร

1. การพัฒนาตนเองด้วยศาสตร์แห่งนพลักษณ์ ด้วย Enneagram Coach จะช่วยให้คุณมีข้อได้เปรียบในทุกด้านของชีวิต นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
2. ความสามารถในการบริหารกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ธุรกิจในยุคดิจิตอล
3. ทักษะการประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหารแบบญี่ปุ่นเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นสากลภายใต้ยุคดิจิตอล เพื่อรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

คุณสมบัติ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ สำหรับบางวิชาที่มีปฏิบัติ
ณ สถานประกอบการ

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. บริหารสมัยใหม่ ที่สามารถบริหารกลยุทธ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน
2. นักอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเดิม ออกแบบและสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ในเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. • ผู้จัดการและผู้อำนวยการด้านการผลิต โดยมีความรู้ในด้านการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน ระบบคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
4. นักวิจัย เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาความสามารถหลัก
(Core Competence) ให้แก่องค์การ
5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรม
6. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. อื่นๆ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ TPS SIMULATION TRAINNING
Lean Automation & Logistics Lab.