TNI LOGO

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)

Master of Business Administration Program in
Innovation of Business and Industrial Management (MBI)


Thai-Nichi Institute of Technology

Successful

เพราะเราเชื่อว่า "ถ้ารู้มากกว่า
โอกาสประสบความสำเร็จก็เพิ่มขึ้น"

Monozukuri

เพราะเราเชื่อว่า "ความรู้จะเกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อมีการเสริมทักษะ" สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก
การบรรยายโดย Prof. Numata อดีตผู้บริหารจาก Sony

เพราะเราเชื่อว่า "ถ้ารู้มากกว่าโอกาสประสบความสำเร็จก็เพิ่มขึ้น"

นอกเหนือจากความรู้ด้านการจัดการแบบตะวันตก ที่นี่เรายังเพิ่มเติมความรู้การจัดการแบบญี่ปุ่น เช่น เทคนิคการสร้าง business model แบบญี่ปุ่น การวินิจฉัยและแก้ปัญหาโดยเทคนิค shindan การวางแผนธุรกิจและสร้าง business innovation การออกแบบธุรกิจบริการภายใต้แนวคิด omotenashi ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) การผลิตแบบลีน เป็นต้น

ทุกปีจะมีอาจารย์บินตรงจากญี่ปุ่นหมุนเวียน มาสอนให้กับนักศึกษาของเราโดยเฉพาะ

การแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค shindan ในสถานประกอบการจริง

เพราะเราเชื่อว่า "ความรู้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อมีการเสริมทักษะ"

จากปรัชญา Monozukuri ที่นี่เราจึงพัฒนาทักษะ ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง โดยจัดให้นักศึกษาไปวินิจฉัยปัญหาและนำเสนอ แนวทางแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง ร่วมกับการดูงานทั้งในและต่างประเทศ และรับฟังประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

คุณสมบัติ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร


195,500 บาท
**ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและรายวิชาปรับพื้นฐาน**

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์
เวลา 08.30 – 19.00 น.

MBI
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ
Strategic Planning and Management for Entrepreneur (MBI-SME)

(เหมาะสำหรับนักธุรกิจ)

MBJ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)
การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management (MBI-HRM)