TNI LOGO

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม)

Master of Engineering Program in Engineering Technology (MET)


Thai-Nichi Institute of Technology

Master of Engineering Program in Engineering Technology (MET)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) มีปรัชญาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญในด้านการวิจัยและพัฒนา
การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น เป็นนักปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณและมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอดและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. อัตลักษณ์หลักสูตร MET “เก่งงานวิศวกรรม รู้ทันเทคโนโลยี โมโนซุคุริได้สไตล์ญี่ปุ่น”
2. มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในด้านการวิจัยและพัฒนา รู้จักการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
3. สามารถบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางแบบญี่ปุ่น
4. พร้อมพัฒนาศักยาภาพตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. เป็นนักปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ และมีจิตสำนึกสาธารณะ

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร

1. ระบบอัจฉริยะและระบบปัญญาประดิษฐ์
2. นวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมพลังงาน
3. การจัดการดิจิทัลเทคโนโลยี
4. การจัดการงานผลิตแบบญี่ปุ่น
5. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
2. สำเร็จการศึการะดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ สำหรับผู้ทีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยี

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร


ประมาณ 163,000 บาท
**ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานและรายวิชาปรับพื้นฐาน**

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 09.00 – 16.00 น.

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการโรงงาน (Project Manager หรือ Factory Manager)
2. เจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Entrepreneur)
3. นักพัฒนา นักขายระบบเทคโนตโลยีดิจิทัล (Digital Technology Developer, Salesperson)
4. นักวิเคราะห์ระบบ ผู้จัดการในงานผลิตอัจฉริยะ (Intelligent Manufacturing System Analyst, Manager)
5. นักวิจัย หรือนักวิชาการ (Researcher or Scholar)

กิจกรรมระหว่างศึกษาปริญญาโท

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Monozukuri
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง MET

โครงการแลกเปลี่ยน

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 • ความร่วมมือกับ Kochi University of Technology, หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานวิจัยระดับชาติในงานวิจัยด้านอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • ความร่วมมือกับ Kindai University หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในงานวิจัยด้าน Biocoke Technology
 • ความร่วมมือกับ Osaka Prefecture University ในงานวิจัยด้าน Advanced Design and Manufacturing Technology

การเข้าร่วมอบรมกับองค์กรในประเทศ

เช่น โครงการ LASI (Lean Automation System Integrators) ของบริษัท Thai Denso Group

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับบริษัทและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • โครงการ TTI Summer Seminar at Toyota Technological Institute
 • โครงการฝึกงานที่บริษัท NSK

การสัมมนาและดูงานทั้งในญี่ปุ่นและไทย

โครงการ TTI Summer Seminar at Toyota Technological Institute
การร่วมจัดประชุมวิชาการต่างประเทศ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่น TSME-ICoME, JCREN, TNIAC, ICBIR, ICAITI (IEEE), ProMAC 2018 (IPMA Japan) เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (COE-ISI)
ห้องวิจัยเซลล์เชื้อเพลิง (FCL)
ห้องวิจัยกระบวนการวัสดุขั้นสูง (AMP)
ห้องวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหการเชิงประยุกต์ (AIE&T)
ห้องวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตขั้นสูง (ADMT)
ห้องวิจัยคณิตศาสตร์ประยุกต์และกลศาสตร์ (AMM)
ห้องวิจัยระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กขั้นสูง (AMDRL)
ห้องวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี (CERT)

รายชื่ออาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ดร. อัดนา เซนโต๊ะ : ผู้อำนวยการหลักสูตร
 • รศ.ดร. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ : กรรมการหลักสูตร
 • ดร. มหรรณพ ฟักขาว : กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • รศ.ดร. วรากร ศรีเชวงทรัพย์
 • รศ.ดร. พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
 • รศ.ดร. จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
 • รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
 • ผศ.ดร. กันติชา กิตติพีรชล
 • ผศ.ดร. พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
 • ผศ.ดร. วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
 • ผศ.ดร. ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน
 • ผศ.ดร. วราคม เนิดน้อย
 • ผศ.ดร. พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
 • ผศ.ดร. อาทิตย์ ธรรมตระการ
 • ผศ.ดร. ยศวีร์ วีระกำแหง
 • ดร. ไพศาล สุดวิลัย
 • ดร. วัชรินทร์ หนูทอง
 • ดร. ชัชไชย วรรณบูรณ์
 • ดร. อัดนา เซนโต๊ะ
 • ดร. มหรรณพ ฟักขาว
 • ดร. ดอน แก้วดก
 • ดร. เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
 • ดร. อุดร จันทร
อาจารย์พิเศษ
 • ผศ. ประยูร เชี่ยววัฒนา
 • ดร. ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย