TNI LOGO

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Master of Science Program in Information Technology (MIT)


Thai-Nichi Institute of Technology

Master of Science Program in Information Technology (MIT)

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยบูรณาการหลักการของ Monozukuri และ Hitozukuri เน้นการสร้างของและสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น โดยการบูรณาการองค์ความรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน
ได้แก่

 • ด้านระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้าน Business Intelligence และ Data Analytics
 • ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย
 • ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย
 • ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยการบูรณาการทั้ง 3 สาขาด้วยกัน คือ
- ด้านสารสนเทศทางธุรกิจ และการวิเคราห์ข้อมูล
(Business Information Systems and Data Analytics)
- ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology)
- ด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Network Technology)
2. บูรณาการหลักการของ Monozukuri และ Hitozukuri ที่เน้นการสร้างของและสร้างคนในรูปแบบของญี่ปุ่น
3. มีโครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษา ดูงาน สัมมนาในต่างประเทศ
4. มีเส้นทางการศึกษาสู่ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น สามารถส่งต่อนักศึกษาสู่ระดับปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น
5. เป็นการผสมผสานการเรียน แบบ Practical and Research ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร

1. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจได้
2. มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และหา Insight ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้
3. มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. เข้าใจ IT business เพื่อจัดการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆโดยใช้ IT มาประยุกต์เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
5. มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการจัดการ จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง (Actionable Knowledge)
6. มีโอกาสทางอาชีพในบริษัท ญี่ปุ่น และโอกาสทางการศึกษาระดับสูงต่อเนื่องที่ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
หรือคุณสมบัติอื่นที่เทียบเท่า

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร


ประมาณ 178,000 บาท
**ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและรายวิชาปรับพื้นฐาน**

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์
เวลา 09.00-19.00น.

กิจกรรมระหว่างศึกษาปริญญาโท

กิจกรรมปลูกปะการัง
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

โครงการแลกเปลี่ยน

Sakura Science
Sakura Science

รายชื่ออาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 • ดร. สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร : ผู้อำนวยการหลักสูตร
 • ดร. ศรายุทธ นนท์ศิริ : กรรมการหลักสูตร
 • ดร. ทองทัต โอฬารศิริกุล : กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
 • รศ.ดร. วรากร ศรีเชวงทรัพย์
 • ผศ.ดร. ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
 • ผศ.ดร. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
 • ผศ.ดร. คณากาญจน์ รักไพฑูรย์
 • ผศ.ดร. เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ
 • ดร. สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
 • ดร. ศรายุทธ นนท์ศิริ
 • ดร. ทองทัต โอฬารศิริกุล
 • ดร. สรมย์พร เจริญพิทย์
 • ดร. อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
 • ดร. ประมุข บุญเสี่ยง
 • ดร. ณปภัช วิชัยดิษฐ์
 • ดร. ภูวดล ศิริกองธรรม
 • ดร. พิชิตชัย คำอินทร์
 • ดร. ปราณิสา อิศรเสนา
 • ดร. ธันยพร กณิกนันต์
 • ดร. ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
 • ดร. พิกุล เวชชานุเคราะห์
 • ดร. ชัชไชย วรรณบูรณ์
อาจารย์พิเศษ
 • รศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล
 • ดร. วีระศักดิ์ ซึงถาวร
 • อาจารย์ เอกพงศ์ธร เอื้อประเสริฐวณิช