TNI LOGO

graduate program

Thai-Nichi Institute of Technology


การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


กำหนดการ และ เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (คลิกที่นี่)

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (คลิกที่นี่) จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ใช้ติดบนแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียน) จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

  • สำเนาใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ่ายหน้า-หลังชัดเจน) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ตรวจโรคทั่วไป) ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ได้แก่ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าทำบัตรนักศึกษา
ค่าคู่มือนักศึกษา และค่าหน่วยกิต โดยมีค่าใช้จ่าย โดยประมาณ ดังนี้

► ประมาณการค่าใช้จ่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์