TNI LOGO

graduate program

Thai-Nichi Institute of Technology


ทุนการศึกษา


- ทุนปริญญาโท -

ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันฯ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จึงมีนโยบายในการมอบทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ระยะเวลาในการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนของสถาบันฯ หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษา หากลาออกก่อนจบการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุน

เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาสำหรับทุกคณะให้ใช้เกณฑ์เดียวกัน ดังนี้

นักศึกษาใหม่ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. กรณีที่นักศึกษาที่ประสงค์เรียนตามหลักสูตรแผน ก (แบบ ก2) คือ ทำวิทยานิพนธ์ จะต้องตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. กรณีที่เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เรียนตามหลักสูตรแผน ข คือ ทำสารนิพนธ์ จะต้องตีพิมพ์ ผลงานจากสารนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับชาติ คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) กลุ่ม 2 ขึ้นไป หรือในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลการจัด อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) เท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ทั้งนี้ให้ยกเว้น กรณีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบันฯ หากลาพัก การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยงานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือเป็นอาจารย์ช่วยสอน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยแต่ละหลักสูตร
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด หากลาออกก่อนจบ การศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
6. เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่คณะกำหนด