TNI LOGO

graduate program

Thai-Nichi Institute of Technology


ทุนการศึกษา


- ทุนปริญญาโท -

ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สถาบันฯได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Dr. Noriaki Kano เพื่อใช้สนับสนุนการวิจัยสําหรับอาจารย์และ กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) มติที่ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 449 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เห็นชอบให้กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในการขอทุน จากกองทุนวิจัย Dr. Noriaki Kano เพิ่มเติมจากระเบียบการบริหารกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ. 2550 โดยให้ยกเลิกประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 045/2551 เรื่อง กองทุนวิจัย Dr. Noriaki Kan๐ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ผู้มีสิทธิขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาของสถาบันฯที่มีความประพฤติดีและ ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ 2. ผู้ขอรับทุนต้องส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านแล้วหรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และต้อง จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ รวมทั้งแผนงานการดําเนินงานวิจัยในรูปแบบของ Gantt Chart เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัย Dr. Noriaki Kano พิจารณา
ข้อ 3. คณะกรรมการกองทุนวิจัย Dr. Noriaki Kano ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน ผู้แทน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนจากสํานักวิชา พื้นฐานและภาษา เป็นกรรมการ และเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเลขานุการกองทุนวิจัยฯ
ข้อ 4. คณะกรรมการกองทุนวิจัยฯจะพิจารณาให้ทุนตามความเหมาะสม โดยสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องสํารองค่าใช้จ่ายการดําเนินการวิจัยไปก่อน และจะได้รับทุน สนับสนุนเมื่อดําเนินการวิจัยแล้วเสร็จ สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ผ่าน และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตาม เกณฑ์ที่กําหนด
ข้อ 5. ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 โครงการ ทั้งนี้ระยะเวลาการทําวิจัยต้องไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่ได้รับ อนุมัติทุน แต่หากมีความจําเป็นสามารถขยายเวลาการดําเนินงานได้อีกไม่เกิน 6 เดือน
ข้อ 6. คณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ อาจมอบหมายให้อนุกรรมการจํานวนหนึ่งติดตามและพิจารณาประเมินผล การดําเนินงานวิจัยของผู้ได้รับทุนเป็นกรณีๆไป
ข้อ 7. ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษานําโครงการที่เกี่ยวเนื่องกันไปขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนในข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ คณะกรรมการกองทุนวิจัยฯได้รับทราบและพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้กรณีที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ด้วย จะต้องแสดงรายละเอียดทุนที่ได้รับ หากมีการขอทุนพร้อมกันจากแหล่งทุนอื่น ให้รับเงินจากแหล่งทุนอื่นก่อน
ข้อ 8. ในกรณีของผู้ขอทุนวิจัยที่เรียนตามหลักสูตรแผน ข คือ ทําสารนิพนธ์ จะต้องตีพิมพ์ผลงานจาก สารนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ คือศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) กลุ่ม 2 ขึ้นไป หรือในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติที่ อยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SIR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com ) เท่านั้น
ข้อ 9. ผู้ขอทุนจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การขอจบระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ หรือ ตามเกณฑ์ข้อ 8 ของประกาศฉบับนี้ โดยจะต้องเขียนกิติกรรมประกาศว่าได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกองทุน วิจัย Dr. Noriaki KANO และแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นด้วย) ทุกครั้ง
ข้อ 10. หลังสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ผ่านและได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนแจ้งต่อ คณะกรรมการกองทุนวิจัยฯว่าได้ทํางานวิจัยลุล่วงแล้วและให้นําหลักฐานการตีพิมพ์เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนวิจัย เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันฯภายใน 30 วัน
ข้อ 11. สิทธิอันเกิดจากผลงานตามโครงการที่ได้รับทุนนี้ รวมถึงสิทธิในการจดสิทธิบัตรของผลงานวิจัยเป็น ของสถาบันฯ ตามระเบียบกองทุนวิจัยของสถาบันฯ