TNI LOGO

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

กลุ่มวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME)


Master of Business Administration Program in
Strategic Planning for Entrepreneur (SME)


Thai-Nichi Institute of Technology

Master of Business Administration Program in Strategic Planning for Entrepreneur (SME)

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้การบริหารธุรกิจทั้งแบบตะวันตกและญี่ปุ่น เพื่อออกแบบธุรกิจใหม่และบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเรียนที่สร้างทักษะโดยการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ให้ความรู้เฉพาะทาง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ การวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
2. ให้ความรู้และทักษะในการกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ให้ความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจแบบเจ้าของกิจการ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กร
4. ให้ความรู้และทักษะในการบริหารองค์กรทั้งระดับกลางและระดับสูง

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร

1. ความรู้และทักษะการบริหารแบบตะวันตกและญี่ปุ่น
2. แนวคิดการหาโอกาสและการออกแบบธุรกิจใหม่
3. ทักษะการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาขององค์กรธุรกิจ

คุณสมบัติ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 18.00 น.

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. การสร้างธุรกิจส่วนตัว
2. นักบริหารธุรกิจ
3. ที่ปรึกษาและนักวินิจฉัยองค์กร