ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประเภท Admissions ตรง ภาคเรียนที่ 2

--------------------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดการรับสมัคร Click

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

2. รับสมัครทุกแผนการเรียน


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  31  ตุลาคม 2564 

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


กำหนดการรับสมัคร

SHARE :