ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ประเภท Portfolio

--------------------------------------------------------------------------------------


รายละเอียดการรับสมัคร Click
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2 .กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

3. รับสมัครทุกแผนการเรียน

4. ผลการเรียน(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  31  ธันวาคม 2564 

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


กำหนดการรับสมัคร

SHARE :