ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท โควตา 

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

--------------------------------------------------------------------------------------


>> ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 เม.ย. 65 <<

 กรอกใบสมัครออนไลน์ รายละเอียดการรับสมัคร >>CLICK<<


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. ผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

3. รับสมัครทุกแผนการเรียน


กำหนดการรับสมัครSHARE :