ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท โควตา 

รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

--------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดการรับสมัคร >>CLICK<<


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. ผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

3. รับสมัครทุกแผนการเรียน


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  31 มีนาคม 2565 


>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<<


กำหนดการรับสมัคร


SHARE :