ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ประเภท โควตา รอบที่ 1

--------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

สมัครเรียน  >>Click<<คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

- ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ทุนการศึกษา 25 % (ตลอดหลักสูตร) 

ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

โดยพิจารณาการได้รับทุนจากการ สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว

* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในการใช้ทุนคืนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว


กำหนดการรับสมัคร ประเภทโควตา 1
SHARE :