ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ประเภท Portfolio

--------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2 .กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

3. รับสมัครทุกแผนการเรียน

4. ผลการเรียน(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ระยะเวลารับสมัคร :  วันนี้  -  10  มกราคม 2566

>>> กรอกใบสมัครออนไลน์ <<< 


กำหนดการรับสมัคร

SHARE :