ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท Portfolio 

 ประจำปีการศึกษา 2567

--------------------------------------------------------------------------------------

ชิงทุนแรกเข้า 20,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

สมัครเรียน >>Click<<คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

- ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ทุนแรกเข้ามูลค่า 20,000 บาท

โดยพิจารณาทุนจากการ สอบสัมภาษณ์ และผลงาน Portfolio

* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ


กำหนดการรับสมัครประเภท Portfoio
SHARE :