ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท โควตา รอบที่ 2

 ประจำปีการศึกษา 2567

--------------------------------------------------------------------------------------

ชิงทุนการศึกษา 25 % *ตลอด 4 ปี

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<< 

สมัครเรียน  >>Click<<

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

- ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ชิงทุนโควตา 25 % 

พิจารณาจากการ สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว 

* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในการใช้ทุนคืนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

SHARE :