ประกาศรับสมัครปริญญาตรี 

ประเภท สอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2

 ประจำปีการศึกษา 2567

--------------------------------------------------------------------------------------

ชิงทุนการศึกษา 25-100 % *ตลอด 4 ปี

รายละเอียดการรับสมัคร >>Click<<

สมัครเรียน >>Click<<

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

- กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ทุกสาขาเทียบโอนหน่วยกิตได้)

- ผลการเรียน (GPAX) 4-6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50


ทุนการศึกษา (ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %

2. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

3. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %

พิจาราณาการมอบทุนโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์


* ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในการใช้ทุนคืนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว

SHARE :