ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นปริญญาตรี

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)15,000
15,000
20,500
50,500
47,100
340,550
-สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)15,000
15,000
20,500
50,500
47,100
336,950
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)15,000
15,000
18,700
48,700
43,350
326,300
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)15,000
15,000
14,950
44,950
43,350
325,850
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)15,000
15,000
18,700
48,700
45,300
324,050
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)15,000
15,000
14,800
44,800
37,800
317,000
-สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)15,000
15,000
12,850
42,850
37,800
294,200
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)15,000
15,000
14,800
44,800
37,800
315,200
-สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)15,000
15,000
16,600
46,600
37,800
307,250
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)15,000
15,000
12,850
42,850
35,850
304,100 
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)15,000
15,000
8,500
38,500
42,300
305,350
-สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)15,000
15,000
8,800
38,800
44,550
311,350
-สาขาการบัญชี (AC)15,000
15,000
12,850
42,850
35,850
297,950
-สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)15,000
15,000
7,450
37,450
41,250
286,150
-สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)15,000
15,000
7,450
37,450
43,200
296,150
-สาขาการตลาดดิจิทัล (DM)15,000
15,000
7,450
37,450
37,800
287,000
-สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)15,000
15,000
7,450
37,450
25,050
289,450

ปริญญาโท

คณะ/สาขา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
แบ่งชำระ
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ค่าเทอม งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET)
46,750
50,000
-
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
163,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT)
50,500
42,500
-
38,750
38,750
-
50,500
15,000
15,000
20,500
170,500
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม(MBI)
46,750
38,750
26,000
38,750
38,750
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
195,500
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
46,750
38,750
26,000
55,250
49,250
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
222,500
-สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน(LMS)
46,750
50,000
37,250
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
200,250

INTER

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      4 ปี
ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม
หลักสูตรนานาชาติ
Data Science and Analytics(DSA)20,000
20,000
32,400
72,400
62,400
468,200
Digital Engineering(DGE)20,000
20,000
29,000
69,000
62,400
480,800
Global Business Management(GBM)20,000
20,000
27,400
67,400
57,400
460,000
Japanese for International Business (JIB)
- -
-
20,000
20,000
19,000
59,000
57,400
437,000

** ค่าเทอมแรกเข้าสามารถ แบ่งชำระได้ 3 งวด **

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงสถานศึกษา ยังไม่ได้รวมค่าเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่าชุดพิธีการและชุดปฏิบัติการ
SHARE :