คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวมวิชาการและผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ คิดเป็นทำเป็น และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรที่มีความเฉพาะและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร/สาขา

ปริญญาตรี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
  • วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

International Program

  • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering : DGE)

สาขาที่เปิดสอน

วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

มุ่งผลิตบัญฑิตที่มีความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ กระบวนการผลิค การบริหารจัดการสายการผลิตระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการซ่อมบำรุง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้งานจริง
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

หลักสูตรผสมผสานศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการผลิตกับศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ระบบการผลิต และทักษะการแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการการผลิตต่างๆ เรียนรู้ทฤษฎีเชิงลึกและฝึกปฏิบัติเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

หลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นที่ยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างการจัดการอุตสาหกรรมแบบมาตรฐานกับการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น บัณฑิตจึงสามารถใช้ความรู้จากทั้งสองทางมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เนื้อหาของวิศวกรรมไฟฟ้าคลอบคลุม 3 ด้าน คือ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบอัจฉริยะ และเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งจะเน้นการเรียนการสอนตามหลักการจัดการแบบญี่ปุ่นหรือแบบโมโนซุคุริ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมดิจิทัล (DGE : International Program)

หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญ ทางวิศวกรรมดิจิทัล สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นวิศวกรที่มีขีดความสามารถทัดเทียมและสามารถทำงานได้ในระดับสากล
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม