ปริญญาโท

 

อัตราค่าเล่าเรียนปริญญาโทตลอดหลักสูตร


คณะ/สาขา

ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวมค่าใช้จ่าย
 

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมศึกษา (MET) 46,750 50,000 - 50,000 16,250 - 163,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) 50,500 42,500 - 38,750 38,750 - 170,500
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) 46,750 38,750 26,000 50,000 38,750 6,500 206,750
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) 46,750 38,750 26,000 55,250 49,250 6,500 222,500

-สาขาการจัดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธสำหรับผู้ประกอบการ (SME)

46,750 38,750 26,000 38,750 38,750 65,000 195,500

**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงสถานศึกษา ยังไม่ได้รวมค่าเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่าศึกษาดูงาน

ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message