ปริญญาตรี

 

ค่าเล่าเรียนปริญญาตรีตลอดหลักสูตร (4 ปี)


คณะ/สาขา เทอมที่ 1 เทอมที่ 2

ค่าใช้จ่ายรวม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) 50,350 41,550 342,100
-สาขาวิศวกรรมการผลิต (PE) 50,500 43,350 349,750 
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE) 48,700 50,700 337,400 
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 50,500 47,100 342,350 
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) 48,700 50,700 346,400 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 46,600 39,600 322,250 
-สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 46,750 45,450 332,000 
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 46,600 39,600 316,700 
-สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 46,600 37,800 322,550 
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (MI) 37,450 45,150 317,450 
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 38,500 42,300 305,350 
-สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) 38,800 44,550 311,350 
-สาขาการบัญชี (AC) 37,450 35,850 312,350 
-สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) 37,450 41,250 286,150 
-สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 37,450 43,200 310,850 
-สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) 37,450 41,250 300,700 
-สาขาการจัดการกรท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH) 37,450 35,850 307,450 

**หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงสถานศึกษา ยังไม่ได้รวมค่าเรียนวิชาเตรียมความพร้อมและวิชาปรับพื้นฐาน ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่าชุดพิธีการและชุดปฏิบัติการ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message