ข่าวและประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบตรง-สอบชิงทุน ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฉบับที่  001/2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

 ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

ผู้ที่ได้รับทุน และผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 ***พิเศษ: สำหรับผู้ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562***

จะได้รับสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นฟรี
(เริ่มเรียน 25 มี.ค. - 17 พ.ค. 2562)

 

**สำคัญ ข้อควรระวัง ในการยืนยันสิทธิ์**

1. ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียบเรียนวิชาปรับพื้นฐานให้ละเอียด ก่อนทำการลงทะเบียน (ศึกษาได้จากตัวอย่างการยืนยันสิทธิ์)

2. ตรวจสอบวัน-เวลา ที่จะทำการลงทะเบียนเรียน เพื่อไม่ให้วัน-เวลาเรียนแต่ละวิชาตรงกัน 

3. เมื่อทำการบันทึกการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชา และวัน-เวลาเรียนได้

4. ในกรณีต้องการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่ม สามารถทำได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

5. ตรวจสอบรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน 

6. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

7. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ทุกกรณี

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

2. เลือก "กรอกแบบฟอร์มฯ ใหม่"

3. เลือกวิชาปรับพื้นฐานที่ต้องการจะเรียน

3.1 สามารถจ่ายเพียงค่ายืนยันสิทธิ์** หรือเลือกวิชาเรียนตามความสนใจ

**ค่ายืนยันสิทธิ์ คือ ส่วนหนึ่งของค่าเทอม (20,000 บาท) จะนำไปหักออกจาก(ค่าใช้จ่ายในเทอมที่ 1 )

***ตัวอย่าง วิศวกรรมยานยนต์ ค่าใช้ในจ่ายเทอมที่ 1 50,350 บาท - ค่ายืนยันสิทธ์ 20,000 บาท = ค่าใช้จ่ายในวันขึ้นทะเบียน 30,350 บาท

4. กดยืนยันการทำรายการและพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถชำระได้ที่ธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน หรือเคาท์เตอร์การเงินของสถาบันฯ ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

วันที่ รายละเอียด
3 ก.พ. 62 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุน 9.00 - 12.00 น.
7 มี.ค. 62 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.00 - 11.30 น.
7 มี.ค. 62 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13.00 - 15.30 น.
8 มี.ค. 62 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 9.00 - 11.30 น.

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ลำดับ เอกสาร จำนวน
1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  (พิมพ์ประวัติจากระบบ reg.tni.ac.th) 1
2
รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (ติดบนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน)
1
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 2
4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ถ่ายสำเนาหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) 1
5
สำเนาใบผลการเรียน เช่น ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์ (มีวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา)
(พร้อมนำฉบับจริงมาด้วยเพื่อใช้เปรียบเทียบความถูกต้องของสำเนา)
2
6
หนังสือรับรองนักศึกษา (สำหรับผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดที่นี่ (ให้ผู้รับรองฯ และพยานลงนามให้ครบถ้วน)
1
7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองนักศึกษา 1
8
สำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Educational  Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร  Maine high school Equivalency  Diploma ดำเนินการในนามของ  Maine Department of  Education และใบ แสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests)  ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือสถาบันการศึกษานานาชาติ)
2
9 ใบรับรองแพทย์แบบตรวจโรคทั่วไป (ฉบับจริง) ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น 1
10 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 1

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted: 04-01-2562, Views: 10,724


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
Send Us a Message