โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

     ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น   กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ทั้งความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (1 สัปดาห์ - 4 เดือน) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะยาว (4 เดือน - 1 ปี) นักศึกษาจะมีโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน  เรียนต่อ  ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน ซึ่งนักศึกษา TNI ยังมีโอกาสได้รับทุนเรียน นอกจากนั้นในแต่ละโครงการจะมีอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ดูแล และในบางโครงการจะมีอาจารย์ร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาด้วย

        ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และในตลอดปี 2561 สถาบันฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยทางมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละคณะและสาขาวิชา 

**นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องส่งรายงานหรือไดอารี่หลังจากที่กลับมาแล้วให้กับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ โดยตรงด้วย อย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป  **กรุณาส่งเป็นไฟลล์ Microsoft Word/Power Point**

โครงการศึกษา ณ ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น และอาเซียนประจำปีการศึกษา 2560

(รายละเอียดและกำหนดการดังนี้)

 

►► Click ดาวน์โหลดใบสมัคร   (ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียน)

1โครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน ระยะสั้น

รับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษา Aso-juku ฟุกุโอกะ(รับ IT และนศ.ทุกคณะทุกสาขาที่สนใจ)

รับนศ.ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นที่ ABK เมืองโตเกียว (รับทุกคณะ/สาขา/ชั้นปี)

รับนศ.ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมที่ Aomori Chou Gakuin University (รับทุกคณะทุกสาขา)

รับนศ.ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นและพักกับโฮมสเตย์ที่ สถาบันสอนภาษา Sendagaya Japanese Institute

รับนศ.ไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นที่ Higashikawa ฮอกไกโด 2 เดือน(ทุกคณะ/สาขา/ชั้นปี)

 

2. โครงการศึกษาและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะสั้น

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) 2018 (รับวิศวะ)

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Tohoku Institute of Technoloy (รับทุกคณะทุกสาขา ยกเว้น AC)

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ National Institute of Technology (รับ PE/CE/EE/IT/MT/BI)

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Institute of Technologists (2 เดือน)

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Osaka Institute of Technology (45 วัน รับสาขา IM)

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Toyota Technological Institute (2 เดือน รับวิศวะ)

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและInternship ที่ Institute of Techologists (4เดือน)

โครงการรับนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Chiba Institute of Technology (2 เดือน รับทุกคณะ ทุกสาขา)

โครงการรับนักศึกษาไปฝึกงานและเรียนภาษาอังกฤษแบบที่ Philinter ประเทศฟิลิปปินส์ 3 เดือน

 

3. โครงการศึกษาและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ► ระยะยาวและศึกษาต่อระดับปริญญาโท

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Chiba University(JPAC)ทุนJASSO (1 ปี)รับทุกคณะทุกสาขา

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University รับทุกคณะทุกสาขา ทุนMEXT

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University(COLABS)รับคณะวิศวะและIT ทุนJASSO

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University(DEEp)รับคณะวิศวะและIT ทุนJASSO

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University(DEEp-Bridge)รับคณะบริหารธุรกิจ ทุนJASSO

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University(IPLA)รับคณะบริหารธุรกิจ ทุนJASSO

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University(JYPE)รับวิศวะ&IT ทุน JASSO 

โครงการรับนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ Gunma University ทุน MEXT 2018

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวและเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Tohoku Gakuin University (6เดือน/1ปี)

โครงการรับนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ Shiga University ทุน MEXT 2018

โครงการรับนักศึกษาไปศึกษาต่อป.โทที่ Hosei University ทุน MEXT

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (Maple)ทุนJASSO(1 ปี)รับคณะบริหารธุรกิจ

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tokyo University of Agriculture and Technology(TUAT) ทุน JASSO (1 ปีรับAE/PE/CE/IE/EEและIT/MT

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Muroran Institute of Technology ทุนJASSO (3เดือน-1 ปี)

โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Gunma University (1 ปี รับวิศวะ&IT) 

Send Us a Message