ข่าวสัมมนา
เปิดตัวโครงการ TNI Startup Thailand League ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ และวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีที่ต้องการพัฒนา วิสาหกิจเริ่มต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเติบโตของอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
          ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น โดยเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) และกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ (Startup Thailand League) ซึ่งสถาบันจะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาของสถาบัน เพื่อจะสามารถพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศได้
          สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เห็นว่าการบ่มเพาะให้นักศึกษามีความสามารถในการริเริ่มทำธุรกิจได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในอนาคตมีโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง จึงได้จัดวางเป็นยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป 
Posted: 21-02-2561, Views: 115


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message