ข่าวอื่นๆ
TNI จับมือ NECTEC ผลิตคน IoT ตอบโจทย์ Thailand 4.0

          เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก TNI นำโดย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล และ ดร.โสภณ มงคลลักษมี อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2561 (NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานมีการจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง และนำไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา โดยจะมีเวทีการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

          นอกจากนั้นภายในงานเดียวกันยังมีกิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาพันธมิตรเครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things (IoT) Academic Network Partnership) โดยมี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมงาน พร้อมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 23 แห่ง ที่ผ่านการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพันธมิตรทางวิชาการแล้ว โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 

         ในการนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้าน IoT (Internet of Things) โดยได้มีการเพิ่มการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาด้าน IoT ไว้ในหลักสูตรแล้วทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติจริง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้ให้มากขึ้น  

Posted: 26-09-2561, Views: 91


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message