ข่าวอื่นๆ
เปิดมิติการเรียนการสอนแนวใหม่…ก้าวสู่ยุค Disruption!!

        Professor Hector Ponce จากประเทศชิลี บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ในด้านการ เปิดมิติการเรียนการสอนแนวใหม่…ก้าวสู่ยุค Disruption 

 

          สังคมประเทศไทยยุค 4.0 ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโลกแบบฉับพลัน การพลิกผันที่เรียกกันว่า Disruption เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และ Machine Learning ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างมาก

          สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) คาดการณ์ว่ารูปแบบของงาน ประเภทของงาน และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากปัจจุบัน โดยทักษะในอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักศึกษานั้นจะเป็นทักษะที่เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงลึกและเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เน้นทักษะความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และจำเป็นต่อการประกอบอาชีพไม่ว่าจะในองค์กร หรืออาชีพอิสระ

          หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นนั้น ตระหนักและมุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาทักษะจำเป็นเหล่านั้นให้นักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  นวัตกรรมใดใดที่ส่งเสริมทักษะและความรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง…เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในทางธุรกิจทางด้าน Business Intelligence       

Posted: 02-10-2561, Views: 121


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message