ข่าวอื่นๆ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

          สถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี   พรรณวิเชียร คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ เป็นกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้ ระดับหลักสูตรผ่านมาตรฐานทุกหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ระดับคณะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.21  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และระดับสถาบัน  ได้คะแนนเฉลี่ย  5  องค์ประกอบ  4.05  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 

โดยมีจุดเด่นคือ
           1.สถาบันมีนโยบายในการกำกับการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ KM-HR-HoP ที่กำหนดเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม และสร้างความกลมกลืนในการเป็นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดี
          2. สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น จึงส่งผลให้สถาบันสามารถนำศักยภาพของบุคลากรไปเผยแพร่ สร้างองค์ความรู้ และประโยชน์ให้กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

Posted: 10-10-2561, Views: 74


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message