ข่าวอื่นๆ
อาจารย์ จาก CGEL-TNI รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

          วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 ในช่วงบ่ายของโครงการส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา “การบูรณาการเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภา” เป็นการบรรยาย เรื่อง “Social Media PR and Networking” โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐพล พัวประเสริฐ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สำนักวิชาพื้นฐาน และภาษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

         ในการนี้ นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่วิทยากร 
 

ลิงค์ข่าวรัฐสภา: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=51755&filename=it_01

Posted: 18-10-2561, Views: 256


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวทั้งหมด
Send Us a Message